پروفیل (قوطی)

پروفیل استیل

پروفیل ها از نظر کاربرد شباهت های زیادی با نبشی و ناودانی دارند. سطح مقطع پروفیل های به صورت های مختلف مانند مربع، مستطیل، Z شکل و ... است و به دوصرت باز و بسته تولید می‌گردد. در ادامه کابرد پروفیل های مختلف در صنایع مربوطه را به اختصار توضیح خواهیم داد.

جهت ثبت سفارش انواع پروفیل استیل کلیک نمایید.

کاربرد پروفیل استیل

پروفیل های استیل در صنعت ساختمان سازی کاربرد زیادی دارند. در ستون ها، سقف ها و سایر موارد. پروفیلهای با مقطع مستطیل علاوه بر ساختمان سازی در خودرو سازی نیز به کار گرفته می شوند. پروفیل های با مقطع Z شکل برای سقف سالن های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جهت ثبت سفارش انواع پروفیل استیل کلیک نمایید.

نبشی وناودانیلولهورق